Disclaimer

Onderwerp

Boost Holding AG (hierna te noemen “Boost”) biedt hierbij de toegang tot de website www.boostgroup.eu (hierna te noemen “website”).

Inhoud van de Website

Boost spant zich in om de inhoud (hierna te noemen “inhoud”) up-to-date en uitgewerkt te houden. Boost behoudt zich het recht van redactionele vrijheid voor wat betreft de presentatie, vormgeving en materie van de inhoud. In het bijzonder, Boost is gerechtigd om de presentatie, het ontwerp en de materie van de inhoud te wijzigen voor de doeleinden van de garantie-en actualiteit van de inhoud of om de informatie vraag van de gebruikers te dekken.

Verplichtingen van de gebruikers

Elke gebruiker is verplicht de website op een gepaste manier te gebruiken, de toegangsfaciliteiten van de website en de inhoud ervan op geen enkele manier verkeerd te gebruiken, noch voor illegale doeleinden, en zich te onthouden van het plegen van enige onwettige handeling. Daarna zorgt elke gebruiker ervoor dat hij alleen juiste, volledige, actuele en waarheidsgetrouwe gegevens invoert. De gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor alle nadelen voor Boost van een derde partij, die zal worden geëvolueerd uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de website of onjuiste informatie. De gebruiker moet Boost vergoeden voor de daaruit voortvloeiende schade, alsmede voor de kosten van reparatie, naar gelang van de behoefte.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analytische webdienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de website te analyseren en na te gaan hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (met inbegrip van het IP-adres). Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websiteprovider op te stellen en om andere diensten te genereren die betrekking hebben op de websiteactiviteit en het internetgebruik. Indien nodig, zal Google deze informatie doorgeven aan een derde partij in het geval dat het wettelijk is voorgeschreven, of de derde partij verwerkt de gegevens in opdracht van Boost. Google zal het IP-adres van de browser dat voor Google Analytics-doeleinden wordt doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de add-on “anonymizeIp()” (activering van de IP-anonimisator), d.w.z. dat Google binnen de lidstaten van de EU of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte het IP-adres van de gebruiker zal inkorten alvorens het door te geven. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Daarom is een betere de-personalisering gerechtvaardigd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Indien de gebruiker dit doet, dient hij zich er echter van bewust te zijn dat hij mogelijk niet in staat is de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) en de verwerking ervan door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die onder deze link wordt aangeboden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Door deze website te gebruiken, stemmen de gebruikers in met de verwerking van hun gegevens door Google zoals hierboven beschreven en voor de hierboven vermelde doeleinden.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de website wordt met grote zorg geselecteerd en samengesteld. Boost geeft geen garanties van welke aard dan ook over de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid met betrekking tot de website. Boost is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten in de inhoud van de website veroorzaakt door programmering of drukwerk. Evenzo zal Boost niet verantwoordelijk voor enig misbruik van de website door gebruikers of een derde partij, noch voor schade als gevolg van het ophalen van de gegevens van de gebruikers via de technische transmissie pad. Met andere woorden: Aan de inhoud van de website en het gebruik ervan kunnen geen rechten worden ontleend, in het bijzonder is elke aanspraak op schadevergoeding uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. Noch een ononderbroken dienstverlening van de website wordt gegarandeerd door Boost, noch zal Boost aansprakelijk worden gesteld in ieder geval voor de website tijdelijk onderbroken of niet beschikbaar is.

Kopieerrecht

Deze website is eigendom van Boost. Alle eigendomsrechten, met inbegrip van kopieerrechten en handelsmerkrechten zijn in handen van Boost of een derde partij die een licentie heeft verstrekt aan Boost. De gebruiker is verplicht om deze rechten te beschermen en gaat ermee akkoord dat hij niet mag wijzigen, kopiëren, gebruiken, verwijderen of vervormen materiaal van de website van Boost, zoals handelsmerken en logo’s, audio-en videoclips, banners, teksten en hun formaat en structuur, alsmede de broncode zonder voorafgaande goedkeuring door Boost in schriftelijke vorm, met name voor commerciële doeleinden.

Websites van derden

Deze website bevat links naar websites die worden geleverd en beheerd door een derde partij die niet worden gecontroleerd door Boost. Een voortdurende controle van de verbindingen is niet redelijk. Daarom is het toevoegen van deze links impliceert niet, expliciet of impliciet, dat Boost gecontroleerd of goedgekeurd de inhoud van de sites beheerd door een derde partij of dat er sprake is van een associatie of sponsoring overeenkomst tussen Boost en de derde partij, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Boost zal niet verantwoordelijk zijn en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of informatie van websites die toegang geven tot andere websites van of naar Boost. Het gebruik van de op de website aangeboden links is op eigen risico. Externe links van deze website moeten verwijzen naar de homepage. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is deep linking of framing van de website of andere methoden om de website of delen ervan te integreren in websites van de gebruikers of een derde, van welke aard dan ook, niet toegestaan.

Privacy

De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de verwerking en overdracht van zijn gegevens, in binnen-en buitenland, met het oog op de stage binnen de Boost Group. Boost zal verwerken van de gegevens die door de gebruikers volgens de dwingende voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijziging

Boost behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen, in delen of geheel, met inbegrip van de beperking van de aansprakelijkheid, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is onderworpen aan het recht van Zwitserland, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht van Zwitserland. Alle geschillen die ontstaan door het gebruik van de website zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Zürich, Zwitserland.

Neem contact op met

Mochten er nog vragen of bezwaren zijn met betrekking tot de website, neem dan contact met ons op.

Boost Holding AG
Hinterbergstrasse 20
CH-6312 Steinhausen
info@boostgroup.eu