BOOSTGROUP PRIVACYBELEID

The BoostGroup zet zich in voor de bescherming van jouw Persoonsgegevens en neemt haar inzet in dit opzicht zeer serieus. Om deze reden willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je te informeren over de verwerking van jouw gegevens, met name de soort verwerking, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken ervan.

Ons bedrijf streeft er altijd naar om de uitgebreide bescherming van jouw gegevens te waarborgen, terwijl het volledig voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), evenals alle andere land-specifieke voorschriften voor gegevensbescherming die op ons van toepassing zijn.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft ons bedrijf tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die op onze website worden verwerkt, te waarborgen.

Dit privacybeleid is bedoeld om Betrokkenen te informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken, met name in verband met onze website. Het zal jou, de Betrokkene, bovendien informeren over jouw rechten.

Deze informatie zal altijd beschikbaar zijn om te downloaden op onze website.

 

1.Definities

Ons privacybeleid is gebaseerd op de termen die door Europese wetgever in de AVG worden gebruikt. Het doel is om ervoor te zorgen dat het grote publiek de bepalingen van het beleid gemakkelijk kan lezen en begrijpen, inclusief onze klanten en zakelijke partners. Voor dit doel willen we graag enkele van de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

 1. Verwerker: een Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Betrokkene: Betrokkene verwijst naar elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Cookies: Cookies zijn tekstbestanden die door middel van een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.
 4. Derde: een Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan anders dan de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker en de personen die bevoegd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker.
 5. Ontvanger: een Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan waaraan Persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een Derde partij is. Overheidsinstanties die Persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak onder de EU- of lidstaatwetgeving, worden echter niet als Ontvangers beschouwd.
 6. Toestemming: Toestemming betekent elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde indicatie van de wensen van de Betrokkene, in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de Betrokkene zijn of haar instemming met de Verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens aangeeft.
 7. Persoonsgegevens: Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (Betrokkene). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 8. Pseudonimisering: Pseudonimisering is de Verwerking van Persoonsgegevens op een zodanige manier dat de Persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke Betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 9. Profilering: Profilering is elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke factoren met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om factoren te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van de natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie.
 10. Profilering: Profilering is elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke factoren met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om factoren te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van de natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie.
 11. Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, uitsluitend of samen met anderen, het doel van en de middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt. Wanneer het doel van en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de EU of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke wettelijk worden benoemd of onderworpen zijn aan specifieke criteria die door de wet zijn gedefinieerd.

 

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verwerken in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in EU-lidstaten en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard:

Zie Impressum.

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het adres van Boost Services AG (zie Impressum) of door een e-mail te sturen naar dataprivacy@boostgroup.eu.

Betrokkenen kunnen vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming altijd rechtstreeks richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

3. Cookies 

Onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Deze kleine tekstbestanden worden automatisch aangemaakt door een internetbrowser en opgeslagen op een computersysteem of eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) wanneer je onze corporate website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan jouw eindapparaat en bevatten ook geen virussen, Trojans of andere malware. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen (d.w.z. de cookie-ID) is gerelateerd aan het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie, bestaande uit een reeks tekens waarmee webpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarmee de cookie is opgeslagen. Het stelt de bezochte webpagina’s en

servers in staat om de browser van de Betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Hoewel een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID, is het niet zo dat we daardoor onmiddellijk kennis krijgen van jouw identiteit.

Cookies stellen ons in staat om je, de gebruiker, gebruiksvriendelijkere diensten te bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Het gebruik van een cookie maakt het mogelijk om de informatie en aanbiedingen op onze website te personaliseren om aan de interesses van de gebruiker te voldoen. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen en het daardoor voor hen gemakkelijker te maken om de site te gebruiken.

“Sessiecookies” kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om jouw eerdere bezoeken aan afzonderlijke pagina’s van onze website te identificeren. Deze cookies worden automatisch verwijderd nadat je onze site verlaat.

De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de bovengenoemde doeleinden van de bescherming van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, onder f) AVG.

Andere tijdelijke cookies die worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, kunnen ook gedurende een bepaalde periode op jouw eindapparaat worden opgeslagen. Als je terugkeert naar onze site om gebruik te maken van onze diensten, stellen ze ons in staat om je automatisch te herkennen als een terugkerende bezoeker en de vermeldingen en instellingen te identificeren die je eerder hebt gebruikt, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij of zij de site bezoekt zijn of haar toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze procedure door de website wordt afgehandeld nadat deze is geactiveerd door de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie voor een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel maakt gebruik van cookies om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Nog andere soorten cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor je te verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat je onze site eerder hebt bezocht, mocht je toevallig terugkeren. Ze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

De wettelijke basis voor het instellen van deze cookies, die technisch niet noodzakelijk zijn voor de werking van de startpagina, is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door de cookies in jouw browser te verwijderen. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Geef jouw toestemmings-ID en datum op wanneer je contact met ons opneemt over jouw toestemming.

4.Reikwijdte, rechtsgrondslag en doel van de verzameling van algemene gegevens en informatie en de verwerking ervan

Onze website verzamelt een verscheidenheid aan algemene gegevens en informatie telkens wanneer een Betrokkene de site bezoekt en slaat deze op in logbestanden op de server. De volgende algemene gegevens en informatie kunnen worden geregistreerd:

 • gebruikte browsertypen en -versies,
 • besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,
 • website van waaruit een toegangssysteem op onze website komt (“http Referer”),
 • subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
 • datum en tijdstip van toegang tot de internetsite,
 • internetprotocol adres (IP-adres)
 • internetprovider van het toegangssysteem,
 • andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen, en
 • gebruikersnaam en wachtwoord in het inloggebied van de klant.
 
Er worden geen conclusies getrokken over de Betrokkene bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie. Het is vooral nodig om: 
 • de inhoud van onze website correct te leveren,
 • de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
 • de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en
 • rechtshandhavingsinstanties voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom worden de verzamelde gegevens en informatie statistisch door ons geanalyseerd en/of geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen om uiteindelijk het best mogelijke beschermingsniveau te garanderen voor de Persoonsgegevens die we verwerken. De gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle Persoonsgegevens die door een Betrokkene worden verstrekt.

De wettelijke basis voor het verzamelen en opslaan van de bovengenoemde gegevens is onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, onder f) AVG met betrekking tot het onderhoud en de werking van een startpagina.

5. Het delen van gegevens; Ontvangers

Om je de best mogelijke service te bieden en ons bedrijf te promoten, kunnen we bepaalde gegevens intern of aan geselecteerde derden overdragen. Er kan ook een specifieke wettelijke of wettelijke verplichting zijn die ons verplicht om jouw Persoonsgegevens aan derden bekend te maken.

De partijen aan wie we jouw informatie kunnen bekendmaken, zijn onder meer:

 • andere gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van bedrijven in de BoostGroup, bijvoorbeeld om basistechnologie te leveren ter ondersteuning van de diensten die wij leveren;
 • onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het beheren of hosten van diensten en/of het mogelijk maken van technologie voor de diensten die wij leveren;
 • onze zakelijke partners, voor zover je een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt gekocht of interesse hebt getoond in een dergelijke zakenpartner, interactie hebt gehad met een dergelijke zakenpartner of anderszins hebt ingestemd met de openbaarmaking van jouw persoonlijke informatie aan een dergelijke zakenpartner;
 • samenwerkende partners of organisaties, bijvoorbeeld om gebruiksinformatie te verstrekken aan bedrijven die je toegang bieden tot onze diensten, als je via dergelijke bedrijven toegang krijgt tot onze producten;
 • een koper of opvolger in belang bij een verkoop of andere zakelijke transactie waarbij een deel of het geheel van ons bedrijf betrokken is;
 • andere partijen, bijvoorbeeld voor zover nodig voor externe audits, compliance, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance- aangelegenheden; of overheidsinstanties en overheidsinstanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Google (zie sectie 19b hieronder).
 

Wanneer we Persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zullen we passende waarborgen implementeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, waaronder, indien van toepassing, de standaardcontractbepalingen van de EU bij het overdragen van gegevens naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, moeten derden passende waarborgen toepassen om persoonsgegevens te beschermen en hebben zij alleen toegang tot persoonsgegevens als dat nodig is om hun respectieve taken uit te voeren. 

Jouw Persoonsgegevens worden echter niet overgedragen aan Derden voor andere doeleinden dan die uiteengezet in dit Privacybeleid. In dit verband (en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, AVG) delen wij jouw Persoonsgegevens alleen met derden als:

 1. jij jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen,
 2. openbaarmaking noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen (bijv. gegevensoverdracht binnen de groep van bedrijven) of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en er is geen reden om aan te nemen dat jij een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van jouw gegevens,
 3. er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking, en
 4. openbaarmaking is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met jou.
 

6.Registratie op onze website

Als Betrokkene kunt jij ervoor kiezen om persoonsgegevens te verstrekken om je te registreren op onze website. Deze gegevens worden aan ons doorgegeven in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke op basis van het invoerscherm dat wordt gebruikt voor het registratieproces. De Persoonsgegevens die jij invoert, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor ons intern gebruik en/of eigen doeleinden. Wij of de Verwerkingsverantwoordelijke, al naar gelang het geval, kunnen de overdracht regelen naar een of meer Verwerkers, bijvoorbeeld een

betaaldienst of logistiek bedrijf. Ze zullen de Persoonsgegevens ook uitsluitend gebruiken voor een intern doel dat aan ons kan worden toegeschreven.

Registratie op onze website betekent ook dat het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de Betrokkene, de datum en het tijdstip van registratie ook worden geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen omdat een dergelijke praktijk de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om ons in staat te stellen gepleegde misdaden te onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze bescherming. In principe worden deze gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze bekend te maken of de openbaarmaking het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

Jouw registratie met vrijwillige verstrekking van Persoonsgegevens stelt ons in staat om jou inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie verstrekte Persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit onze database te laten verwijderen.

Je kunt te allen tijde informatie opvragen over de Persoonsgegevens die over jou, de Betrokkene, worden bewaard. Bovendien zullen we persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen op jouw uitdrukkelijk verzoek of kennisgeving, op voorwaarde dat deze actie niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. Onze bovengenoemde Functionaris gegevensbescherming (zie sectie 2) en al onze medewerkers staan in dit verband voor je beschikbaar als contactpersonen.

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. De Persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven in onze hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke bij het abonneren op de nieuwsbrief, worden gespecificeerd in het bijbehorende invoerscherm.

Deze nieuwsbrief wordt gebruikt om onze klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen te informeren over actuele aanbiedingen van ons bedrijf. De nieuwsbrief kan over het algemeen alleen door jou, de Betrokkene, worden ontvangen als

 • je een geldig e-mailadres hebt en
 • jij je abonneert op de nieuwsbrief.
 

Een bevestigingsmail wordt verzonden naar het e-mailadres dat in eerste instantie door een Betrokkene is ingevoerd voor een abonnement op de nieuwsbrief met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail dient om te verifiëren of de eigenaar van het e-mailadres de Betrokkene is en toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Pas na bevestiging is de inschrijving op de nieuwsbrief voltooid.

We slaan ook het IP-adres op dat de internetprovider (ISP) toewijst aan het computersysteem dat door de Betrokkene wordt gebruikt bij het abonneren op de nieuwsbrief, evenals de datum en tijd van het abonnement. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een Betrokkene op een later tijdstip op te sporen en biedt ons daarom wettelijke bescherming.

Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het abonneren op de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor de verspreiding van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen nieuwsbrief abonnees per e-mail op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in het nieuwsbrief-aanbod of technische omstandigheden, als dit nodig is voor het abonnement op of de levering van de

nieuwsbrief-service. Er worden geen Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbrief-service gedeeld met derden.

Jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG biedt de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van jouw gegevens in verband met het abonneren op de nieuwsbrief.

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door je worden opgezegd. Jouw toestemming voor het bewaren van Persoonsgegevens, die jij hebt verstrekt zodat wij je de nieuwsbrief kunnen sturen, kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking blijft onaangetast. In elke nieuwsbrief is een overeenkomstige link te vinden met het oog op het intrekken van de toestemming. Verder is het ook mogelijk om je op elk moment rechtstreeks op onze website af te melden voor de nieuwsbrief of om ons op een andere manier op de hoogte te stellen van de annulering.

8.Nieuwsbrief tracking

Onze nieuwsbrief bevat trackingpixels, miniatuurafbeeldingen die zijn ingesloten in e-mails die in HTML-indeling zijn verzonden om het bijhouden van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit proces stelt ons in staat om het succes of falen van online marketingcampagnes statistisch te evalueren. Op basis van de ingesloten trackingpixels kunnen we bepalen of en wanneer een e-mail is geopend door een Betrokkene en de links in de e-mail waarop de Betrokkene heeft geklikt.

Persoonsgegevens die worden verzameld door de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden bewaard en geëvalueerd om de verspreiding van de nieuwsbrief te verbeteren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de Betrokkene. Deze Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan andere Derden. De afzonderlijke toestemmingsverklaring die in dit verband door middel van de dubbele opt-in-procedure is afgelegd, kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken. Na intrekking zullen wij of de Verwerkingsverantwoordelijke jouw Persoonsgegevens verwijderen. Annulering van een nieuwsbrief-abonnement wordt automatisch geïnterpreteerd als een intrekking van de toestemming.

De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van jouw gegevens in het kader van het volgen van nieuwsbrieven is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG, die op elk moment met toekomstig effect kan worden ingetrokken, maar zonder de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van de intrekking te beïnvloeden.

9.Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften en andere redenen bevat onze website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met onze vertegenwoordiger mogelijk maakt. Als je per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de door jou verstrekte Persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Alle persoonlijke gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt, worden bewaard met het oog op het verwerken van jouw verzoek of om contact met je op te nemen en worden niet gedeeld met derden. Persoonlijke gegevens die per e-mail of het contactformulier worden verzonden, worden verwijderd wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd en geen relevante bewaartermijnen de verwijdering verhinderen. Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is geregeld.

De wettelijke basis voor deze verwerking is meestal ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) of artikel 6, lid 1, onder b) AVG, als het doel is om een contract met je na te komen of te initiëren.

 

10.Routinematige verwijdering en blokkering van Persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren jouw Persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze worden verzameld of voor zover deze bewaring vereist is EU- of relevante nationale wetgevers, waarvan de wet- of regelgeving op ons van toepassing is, bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen.

Als de reden voor bewaring niet langer van toepassing is of als een bewaartermijn die is voorgeschreven door de EU of nationale wetgevers die op ons van toepassing zijn, verloopt, worden de Persoonsgegevens routinematig verwijderd, geblokkeerd of beperkt voor Verwerking in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

11.Rechten van de Betrokkene

Als Betrokkene krijg je de onderstaande rechten, die je op elk moment tegen ons kunt doen gelden

 1. Recht van beroep Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van jouw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of onze maatschappelijke zetel in overeenstemming met artikel 77 AVG, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.
 2. Recht op bevestiging Op grond van artikel 15 AVG heb je het recht om ons op elk moment om bevestiging te vragen met betrekking tot onze Verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 1. Recht op informatie Op grond van artikel 15 AVG heb je het recht om ons op elk moment om bevestiging te vragen met betrekking tot onze Verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 
 
 • Verwerkingsdoeleinden;
 • categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder in het geval van Ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, geplande duur waarvoor de Persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van jouw Persoonsgegevens of op beperking van de Verwerking door de Verwerkingsverantwoordelijke, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke Verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de Persoonsgegevens niet van en door de Betrokkene zelf zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, AVG en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor jou, de Betrokkene.
 •  
 • Bovendien heb je het recht om te worden geïnformeerd of Persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heb je ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.
 •  
 •  
 1. Recht op rectificatie Bovendien geeft artikel 16 AVG je het recht om de onmiddellijke correctie van eventuele onnauwkeurigheden in jouw Persoonsgegevens te eisen. Bovendien heb je het recht om de aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring – rekening houdend met de doeleinden van de Verwerking.
 2. Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden). Op grond van artikel 17 AVG kun je ook verzoeken dat jouw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen specifiek van toepassing is en op voorwaarde dat de Verwerking niet nodig is:
 
 
 • Persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn;
 • Betrokkene trekt de Toestemming in waarop de Verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de Verwerking;
 • De maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG;
 • Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het wissen van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van de EU- of lidstaatwetgeving waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 •  
 • Als de Persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verwerkingsverantwoordelijke, verplicht is om de Persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1, AVG, zullen wij redelijke maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde Persoonsgegevens verwerken te informeren dat jij, als Betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken hebben verzocht om alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens te wissen.
 •  
 •  
 1. Recht op beperking van de verwerking Artikel 18 AVG geeft je het recht om beperking van de Verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 
 
 • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de Betrokkene gedurende een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te verifiëren; 
 • De verwerking is onrechtmatig, de Betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de Persoonsgegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de Verwerking, maar de Betrokkene heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de Verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de Betrokkene.
 
 
 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens Op grond van artikel 20 AVG heb je het recht om alle Persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die jij ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van ons over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG, op voorwaarde dat de verwerking is uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Wanneer je bovendien jouw recht op gegevens-overdraagbaarheid uitoefent op grond van artikel 20, lid 1, AVG, heb je het verdere recht om de Persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
 2. Recht van bezwaar Bovendien verleent artikel 21 AVG je het recht om op elk moment en om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Dit geldt ook voor Profilering op basis van deze bepalingen.In het geval van een dergelijk bezwaar zullen we de Persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de Verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden als Betrokkene of tenzij de Verwerking het doel dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Als wij Persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. Dit geldt ook voor Profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als je bezwaar maakt tegen onze Verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij deze Persoonsgegevens uiteraard niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
 3. Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering Op grond van artikel 22 AVG en onderworpen aan de beperkingen van artikel 37 BDSG, heb je ook het gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor je heeft of je op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt, op voorwaarde dat de beslissing
 
 1. Op grond van artikel 22 AVG en onderworpen aan de beperkingen van artikel 37 BDSG, heb je ook het gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor je heeft of je op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt, op voorwaarde dat de beslissing
 2. toegestaan door wetgeving van de EU of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de Betrokkene te beschermen; of
 3. gemaakt met jouw uitdrukkelijke toestemming.
  
 • Als de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen jou en ons of als deze is genomen met jouw uitdrukkelijke toestemming, zullen we redelijke stappen ondernemen om jouw rechten en vrijheden en jouw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om jouw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.
 •  
 
 1. Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving over gegevensbescherming. Ter verduidelijking herhalen we uitdrukkelijk dat je op grond van artikel 7, lid 3, AVG het recht hebt om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Als je een van de rechten wilt uitoefenen waarop je recht hebt in overeenstemming met de subsecties b) tot en met j) van deze sectie en gebruik wil maken van jouw rechten, neem dan op elk gewenst moment contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming waarnaar wordt verwezen in sectie 2 hierboven of met een ander lid van ons personeel. In het geval dat het recht op wissing (subsectie e) en beperking van de verwerking (subsectie f) wordt uitgeoefend, zullen we zonder onnodige vertraging aan het betreffende verzoek voldoen en, in individuele gevallen, de nodige stappen ondernemen.
 
 
12.Gegevensbescherming tijdens sollicitaties en het sollicitatieproces
 

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt jouw Persoonsgegevens als sollicitant met het oog op het voltooien van het sollicitatieproces. De rechtsgrondslag voor deze activiteit is artikel 6, lid 1, onder b), AVG, in samenhang met artikel 26, lid 1, punt 1, BDSG. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden, zoals met name het geval is als je ons de bijbehorende sollicitatiedocumenten elektronisch stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. We hebben onze eigen homepage opgezet voor onze vacatures op https://boostjobs.eu/.

Als het sollicitatieproces succesvol is en we een arbeidsovereenkomst met je sluiten, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op grond van artikel 26 BDSG.

Als het sollicitatieproces niet succesvol eindigt en we geen arbeidsovereenkomst met je sluiten, worden de sollicitatiedocumenten zes weken na het einde van het sollicitatieproces verwijderd, tenzij we anders met je overeenkomen of er andere legitieme belangen zijn die verwijdering voorkomen. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de algemene wet op gelijke behandeling (AGG) in Duitsland.

 

13.Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor verwerking

 
Artikel 6, lid 1, onder a) AVG dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf met betrekking tot verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de
 
Verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat tussen je en ons is gesloten, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die nodig zijn voor een levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de Verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), AVG. In zeldzame gevallen kan de Verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden overgedragen aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), AVG. Ten slotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene niet worden overschreven.
 
14.Gerechtvaardigde belangen bij de Verwerking die door de Verwerkingsverantwoordelijke of een Derde wordt nagestreefd.
 
Als de Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG, kan ons legitieme belang, naast de gevallen die al in deze beleidsverklaring worden genoemd, de uitvoering van ons bedrijf omvatten om het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders ten goede te komen.
 
15.Periode gedurende welke Persoonsgegevens worden bewaard.
 
Het criterium dat de bewaartermijn van Persoonsgegevens bepaalt, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. De relevante gegevens worden routinematig verwijderd bij het verstrijken van deze periode. Ten slotte is de bewaartermijn ook gebaseerd op wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld op grond van de §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek in het algemeen drie jaar bedragen, maar in bepaalde gevallen ook kunnen oplopen tot dertig jaar.
 
16.Wettelijke of contractuele vereisten om Persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de Betrokkene om Persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens.
 

We willen je ook informeren dat het verstrekken van Persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn voor het sluiten van een contract als je bijvoorbeeld contact met ons opneemt via onze homepage tijdens het aangaan van een contract. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met je niet kan worden gesloten.

Anders ben je niet verplicht om jouw gegevens te verstrekken wanneer je onze website bezoekt, hoewel het niet doen van dit het technisch onmogelijk voor je zal maken om onze homepages te bezoeken.

Een Betrokkene kan contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voordat hij persoonsgegevens verstrekt. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de Betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is, of dit noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 

17.Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 
18.Gegevensbeveiliging
 

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we de wijdverspreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door jouw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bits codering. Als jouw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Je kunt zien of een afzonderlijke subpagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutelsymbool of het slotsymbool in de statusbalk van jouw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelinge

 
19.Informatie over gegevensbescherming over direct marketing en Google Analytics
 
De volgende speciale onderwerpen die relevant zijn voor gegevensbescherming zijn belangrijk in de context van onze aanwezigheid op internet:
 
 1. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van direct marketing We hebben het recht om het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het registreren voor diensten waarvoor registratie vereist is, te gebruiken voor direct marketing van onze eigen of soortgelijke diensten, evenals voor algemene informatie over onze diensten. De wettelijke basis voor dit gebruik is ons legitieme belang bij direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Indien je echter geen direct marketing berichten (meer) wenst te ontvangen, kun je dit gebruik van jouw e-mailadres te allen tijde weigeren zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de prime rates. Om dit te doen, schrijf je ons gewoon op het adres dat in de betreffende e-mail wordt vermeld, gebruik je ons bovengenoemde e-mailadres op dataprivacy@boostgroup.eu of neem je contact met ons op via ons algemene contactformulier op https://www.boostgroup.eu/de/kontakt.
 2. Google Analytics De Controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) in deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst voor het verzamelen, compileren en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt informatie zoals gegevens over de website van waaruit je naar onze site bent gekomen (“Referer”), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor website-optimalisatie en voor de kosten-batenanalyse van internetmarkt
 
 •  
 •  
 • De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd).
 • De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “gat._anonymizeIp” voor webanalyse met behulp van Google Analytics. Door middel van deze extensie wordt het IP-adres van jouw internetverbinding door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze webpagina’s afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
 • Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren.
 • De Verwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Google.
 • Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen met de activiteiten op onze website, om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website, enz.
 • Google kan de gegevens ook gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering, en deze koppelen aan andere gegevens over jou, zoals zoekgeschiedenis, persoonlijke Google-accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over jou kan bezitten.
 • Jouw gegevens worden daarom ook naar de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen Amerikaanse autoriteiten ook onevenredige toegang krijgen tot jouw gegevens in strijd met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is jouw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) Zoals altijd het geval is met toestemming, kun je deze op elk gewenst moment met toekomstig effect intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd tot de intrekking wordt hierdoor onaangetast.
 • Google Analytics plaatst een cookie op jouw informatietechnologiesysteem. Cookies zijn over het algemeen hierboven uitgelegd, maar in dit geval stelt de cookie die Google Analytics plaatst Google in staat om jouw gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer je een van de afzonderlijke pagina’s van de door de controller beheerde site bezoekt waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op jouw informatietechnologiesysteem automatisch door de respectieve Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van Persoonsgegevens, zoals jouw IP-adres, die Google op meerdere manieren gebruikt, inclusief het gebruik ervan om de herkomst van bezoekers te volgen, om klikken te controleren en vervolgens om commissieberekeningen mogelijk te maken.
 • De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit de toegang is ontstaan en de frequentie van jouw bezoeken aan onze website. Telkens wanneer je onze website bezoekt, wordt deze informatie, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die je gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze Persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze Persoonsgegevens die in dit technische proces zijn verzameld, bekendmaken aan Derden.
 • Zoals hierboven beschreven, kun je te allen tijde voorkomen dat onze website cookies instelt door de instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen en zo het instellen van cookies permanent te blokkeren. Een dergelijke instelling van de internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op jouw informatietechnologiesysteem plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.
 • Bovendien kun je bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, evenals tegen het verzamelen van deze gegevens door Google, en dergelijke gegevens voorkomen. Om
 • dit te doen, moet je een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on maakt gebruik van Javascript om Google Analytics te vertellen dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een intrekking. Als jouw informatietechnologiesysteem op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet je de browser plug-in opnieuw installeren.
 •  
 •  
 •  
 • Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van de externe aanbieder Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001 is te vinden op: Gebruikersvoorwaarden: http://google.com/analytics/terms/de.html
 • en Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 
20.Links naar onze social media pagina’s op de netwerken van Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing en Vimeo.
 

We gebruiken geen plug-ins van sociale netwerken op onze websites. De zichtbare pictogrammen zijn slechts links naar onze sociale mediaprofielen op de netwerken van Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing en Vimeo.

Wanneer je op deze links klikt, verwerkt de betreffende site-exploitant jouw Persoonsgegevens. Als je daar een profiel bijhoudt en bent ingelogd, kan het bezoek aan onze pagina’s worden gekoppeld aan jouw profiel.

 

21.Bijwerken en wijzigen van dit Privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in april 2022.

Verdere ontwikkeling van ons internet- en dienstenaanbod of wijzigingen in wettelijke of reglementaire vereisten kunnen het noodzakelijk maken om dit beleid te wijzigen. Je kunt het huidige Privacybeleid te allen tijde op de website openen en printen op https://www.boostgroup.eu/de/datenschutz-und-cookie-richtlinie.